REGULAMIN GDANSK DELUXE APARTMENTS

ZASADY OGÓLNE

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.gdanskdeluxe.pl, tartacznadeluxe.pl, portalach rezerwacyjnych oraz bezpośrednio w obiekcie. Dokonanie rezerwacji oznacza jednocześnie zawarcie umowy najmu Apartamentu pomiędzy firmą Parell Nieruchomości, Wioletta Michalak-Parell zwaną dalej Wynajmującym, a rezerwującym Gościem, na warunkach określonych w regulaminie.

1. Wynajmujący oddaje Gościowi w użytkowanie cały Apartament wraz z umeblowaniem oraz wyposażeniem (urządzenia RTV, sprzęt gospodarstwa domowego).

2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu Gościa do godziny 10:00 w dniu wyjazdu Gościa.

3. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje na podany adres mailowy szczegółowe informacje dotyczące przekazania kluczy do apartamentu.

4. Gość zobowiązany jest do powiadomienia mailowo lub telefonicznie o godzinie swojego przyjazdu do Apartamentu, najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu.

5. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem lub paszportu oraz podpisania Karty Meldunkowej. Apartament może wynająć wyłącznie osoba pełnoletnia.

6. W Apartamentach oraz kamienicy obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny
22:00 do godziny 7:00.

7. Liczba osób przebywających w Apartamencie musi być zgodna z ilością osób podanych podczas rezerwacji. W przypadku naruszenia tej zasady, Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności z racji pozostającego okresu rezerwacji lub obciążyć Gościa dodatkową opłatą za kolejną osobę przebywającą w apartamencie.

8. Ze względu na bezpieczeństwo oraz komfort Gości, w Apartamencie, na tarasie oraz w całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz stosowania niedozwolonych używek. Za złamanie zakazu Gość zostanie obciążony kosztami ozonowania pomieszczenia w wysokości 1000 PLN.

9. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Gość zastanie podczas otrzymania Apartamentu do dyspozycji, Gość ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi Wynajmującego. Brak zgłoszenia może skutkować obciążeniem Gościa kosztami naprawy.

10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 500 PLN na poczet ewentualnych zniszczeń poprzez preautoryzację karty kredytowej lub pobrania gotówką. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za szkody wyrządzone podczas jego pobytu.

11. W Apartamencie do dyspozycji Gościa jest bezpłatne WI-FI oraz bezpłatne kanały TV, w przypadku zamówienia płatnych kanałów, filmów, gier etc. Gość zostanie obciążony opatą za płatny kanał/film/grę/etc, według stawek operatora.

12. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z winy Gościa lub odwiedzających go osób, Gość Apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność. Za powstałe zniszczenia Gość jest odpowiedzialny finansowo, a nie rzeczowo – nie może odkupić zniszczonych przedmiotów we własnym zakresie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód, Gość powinien zawiadomić Wynajmującego.

13. Wynajmujący zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w Apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, obejmujące np. dostawę mediów, Internetu bądź awarie sprzętów znajdujących się w Apartamencie, nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za dokonaną rezerwację. W przypadku wystąpienia okoliczności, które są niemożliwe do przewidzenia, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zaproponowania Gościowi apartamentu zastępczego.

14. W razie wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy. Odnosi się to także do przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych od Wynajmującego. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają wówczas natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

15. Gość zobowiązany jest do zachowania Apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu Apartamentu, bez zgody Wynajmującego, jest zabronione.

16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gościa pozostawione lub skradzione z Apartamentu w przypadku włamania.

17. W przypadku zgubienia klucza do Apartamentu Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 PLN (sł. sto złotych).

18. Wynajmujący nie wyraża zgody na przebywanie zwierząt w Apartamencie.

19. Prawo wejścia obsługi Wynajmującego do wynajętego przez Gościa Apartamentu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości, niestosowania się Gości do regulaminu Apartamentu bądź niezwolnienia Apartamentu przez Gościa w dniu wyjazdu do godziny 10:00.

20. W przypadku nieopuszczenia pokoju do godziny 10:00 obsługa Wynajmującego jest uprawniona do wejścia do Apartamentu pod nieobecność Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich w bezpieczne miejsce i obciążenia Gościa kosztem następnej doby.

21. Apartament służy wyłącznie do celów mieszkalnych. Zabroniona jest organizacja w nim imprez, sesji fotograficznych, wieczorów kawalerskich, wieczorów panieńskich itp. Za złamanie powyższego zakazu Gość zostanie obciążony karą w wysokości 1000 PLN.

22. Gość nie może oddawać Apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

23. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

24. Wynajmujący może odstąpić od pobierania opłaty za pobyt jednego dziecka do lat 3, śpiącego z dorosłymi na obecnym łóżku i nie wymagającego dodatkowej pościeli. Podczas dokonywania rezerwacji Gość ma obowiązek poinformować o takiej okoliczności.

25. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy Gościom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz dla mienia.

26. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: hałasem dochodzącym z innych apartamentów, pracami budowlanymi czy wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie budynku oraz wokół niego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów (np. prąd, woda, Internet,TV) z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.

27. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie Apartamentu w okresie pobytu Gościa.

REZERWACJA I PŁATNOŚCI

1. Rezerwacja bezpośrednia: telefoniczna (pod numerem +48 609 614 075) lub mailowa (apartamenty@gdanskdeluxe.pl) wymaga wpłat zaliczki w wysokości opłaty za pierwszą dobę w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji przez Wynajmującego na podany numer bankowy. Pozostałą kwotę za pobyt w Apartamencie Gość zobowiązany jest wpłacić gotówką bądź kartą w dniu przyjazdu podczas meldunku. W przypadku, gdy wpłata nie zostanie odnotowana we właściwym terminie, Wynajmując zastrzega sobie prawo do wolnego zadysponowania Apartamentem oznaczającego możliwość zarezerwowania go dla innego Gościa. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zleceń płatniczych prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przedpłaty mailem na adres: apartamenty@gdanskdeluxe Gość ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z rezerwacji Apartamentu 14 dni przed terminem przyjazdu, po tej dacie przedpłata nie podlega zwrotowi. Skrócenie pobytu powinno być dokonane co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem. Decyzja o zmianie na mniej niż 14 dni przed przyjazdem skutkuje brakiem zmiany ceny.

Dane do przelewu:
Parell Nieruchomości, Wioletta Michalak-Parell
ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot
Numer konta:
konto PLN
Nr BIC (SWIFT): BREXPLPWMBK
Nr IBAN: PL81 1140 2017 0000 4102 1190 2790

konto EURO
Nr BIC (SWIFT): BREXPLPWMBK
Nr PL40 1140 2017 0000 4312 0147 1531

W tytule zapłaty należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko Gościa oraz termin przyjazdu. Niezidentyfikowane wpłaty będą odsyłane na konto, z którego zostały przelane, po odjęciu kosztów administracyjnych.

2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą rezerwację. Pozostałą kwotę za pobyt Gość zobowiązany jest zapłacić gotówką lub kartą w dniu przyjazdu podczas meldunku.

3. Gość zobowiązany jest do uiszczenia gotówką opłaty klimatycznej wynoszącej w Gdańsku 2,17 PLN/ doba/ osoba.

4. Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów sprzątania Apartamentu. Opłata wynosi 80 PLN i jest pobierana równocześnie z płatnością za pobyt.

5. Na życzenie Gościa Wynajmujący wystawia fakturę. Podczas meldunku Gościa wymagane jest wówczas podanie danych do faktury.

6. Wynajmujący może odstąpić od wynajmu Apartamentu lub zmienić jego rezerwację wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wynajęcie Apartamentu. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie Apartamentu przez organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu przez dostawcę: prądu, energii grzewczej lub wody.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Dokonując rezerwacji, Gość wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Powyższe dane nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim.

2. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Gdańsk, 20.03.2015

Brak komentarzy

.

Tartaczna Deluxe Apartments

Gdańsk, Tartaczna 2

Gdańsk Deluxe Apartments

Gdańsk, Świętego Ducha 21/23
Tartaczna Deluxe Apartments
Gdansk Deluxe Apartments